Retouren en Restitutiebeleid

 1.   Bij online bestelling via de webshop geldt een retour termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, dit geldt uitsluitend voor ongeopende producten en/of verpakkingen die niet beschadigd en/ of gebruikt zijn. Het voornoemde retourrecht geldt niet voor de gekleurde producten, deze worden specifiek door Boncreations BV voor u op kleur gemaakt.
 2.   De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief c.q. de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Boncreations BV te melden via info@boncreations.nl.
 3.   Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Boncreations te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na levering.
 4.   Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Boncreations is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5.   Bestelde zaken worden in de bij Boncreations voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Boncreations. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6.   Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7.   De wederpartij dient Boncreations in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Boncreations te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Boncreations ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 8.   In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Boncreations te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9.   Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.
 • Retourmeldingen : schriftelijk via info@boncreations.nl
 • Restitutie: Geschiedt via bank, vermeldt derhalve uw bankrekeningnummer en naam van de rekeninghouder.