Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

BonCreations B.V
Daltonstraat 17
3335 LR Zwijndrecht

Inschrijfnummer K.v.K. Rotterdam 606 794 84

BTW nr. 854012606 B01

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Boncreations B.V., gevestigd te Zwijndrecht, hierna te noemen “Boncreations”.
 2.   De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3.   Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4.   Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 5.   Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.
 6.   Indien Boncreations deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Boncreations hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

 1.   De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Boncreations gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Boncreations uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2.   Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding van Boncreations een bestelling of een order plaatst, is Boncreations eerst aan deze bestelling of order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 3.   Boncreations is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Boncreations – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4.   Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Boncreations eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes, prijzen

 1.   Alle aanbiedingen c.q. offertes van Boncreations zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Boncreations het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2.   De in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele bijkomende kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3.   Een samengestelde prijsopgave verplicht Boncreations niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4.   Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, dan wel naderhand wijzigen, is Boncreations gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5.   Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en vervolgorders.
 6.   Getoonde en/of verstrekte monsters, opgaven van kleuren, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Boncreations zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7.   De in het vorige lid genoemde monsters blijven eigendom van Boncreations en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Boncreations te worden geretourneerd.
 8.   Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Boncreations (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen of prijswijzigingen bij de door Boncreations ingeschakelde derden of toeleveranciers e.d., is Boncreations gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Boncreations het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Boncreations.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 1.   De wederpartij dient ervoor te zorgen dat: a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. adequate advisering benodigde gegevens tijdig op de door Boncreations gewenste wijze aan Boncreations ter beschikking stelt; b. hij Boncreations tijdig zal informeren over voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. de advisering relevante ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn; c. eventuele door de wederpartij aan Boncreations verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten.
 2.   De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en vrijwaart Boncreations voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3.   Boncreations zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4.   Alle door Boncreations geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van Boncreations afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en dient beschadiging te voorkomen.
 5.   Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Boncreations gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst c.q. de advisering op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 6.   Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Boncreations nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Boncreations om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 1.   Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Boncreations haar leveringsverplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2.   Boncreations is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk door Boncreations kan worden gefactureerd.
 3.   Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: a. in geval van levering binnen Nederland: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij; b. in geval van levering buiten Nederland: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Boncreations verlaten.
 4.   Verzending c.q. transport van binnen Nederland te leveren zaken geschiedt op een door Boncreations te bepalen wijze. Boncreations heeft voor leveringen binnen Nederland geen transportverzekering afgesloten. De verzending is voor rekening en risico van de wederpartij.
 5.   Verzending c.q. transport van buiten Nederland te leveren zaken geschiedt op een door Boncreations te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Boncreations is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending c.q. het transport.
 6.   Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afgehaald, is Boncreations gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Boncreations uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Boncreations binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient de wederpartij de zaken binnen deze termijn alsnog af te halen.
 7.   Indien de wederpartij na verloop van de in lid 6 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichting tot afname te voldoen, is hij per direct in verzuim. Boncreations heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Boncreations een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
 8.   Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten, vertragingsschade, transportkosten, winstderving of andere schade onverlet.
 9.   Boncreations kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij alle daarvoor noodzakelijke gegevens en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, worden de leveringstermijnen naar evenredigheid verlengd.

Artikel 7: Emballage 

 1.   Indien de zaken door Boncreations worden geleverd in emballage of op een pallet die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft de emballage of pallet eigendom van Boncreations. Deze emballage of pallet mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2.   Boncreations is gerechtigd voor deze emballage of pallet een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen.
 3.   Indien de emballage of de pallet beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk. Boncreations kan de emballage of pallet dan tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening brengen.
 4.   Indien emballage bedoeld is om slechts één maal te gebruiken, hoeft Boncreations de emballage niet terug te nemen en is zij gerechtigd deze emballage bij de wederpartij achter te laten. Eventuele kosten voor het afvoeren van deze emballage zijn alsdan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8: Klachten en retourzendingen

 1.   Bij online bestelling via de webshop geldt een retour termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, dit geldt uitsluitend voor ongeopende producten en/of verpakkingen die niet beschadigd en/ of gebruikt zijn. Het voornoemde retourrecht geldt niet voor de gekleurde producten, deze worden specifiek door Boncreations BV voor u op kleur gemaakt.
 2.   De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief c.q. de begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Boncreations BV te melden.
 3.   Overige klachten dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Boncreations te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden na levering.
 4.   Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Boncreations is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Alsdan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5.   Bestelde zaken worden in de bij Boncreations voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Boncreations. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 6.   Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 7.   De wederpartij dient Boncreations in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Boncreations te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Boncreations ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
 8.   In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Boncreations te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9.   Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd, c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of zich niet langer in de originele verpakking bevinden.

Artikel 9: Garanties

 1.   Boncreations zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2.    Boncreations geeft 3 jaar afbouwende garantie op de geleverde producten. 1e jaar 100%, 2e jaar 66% en 3e jaar 33% garantie. De garantie geldt niet voor bederfelijke producten en niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer en/of gebreken door externe oorzaken. Boncreations maakt dat aannemelijk.
 3.   Boncreations staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 4.   Indien voor de door Boncreations geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Boncreations zal de wederpartij hierover informeren.
 5.    Indien Boncreations voor de productie van de zaken grondstoffen c.q. materialen van derden betrekt, baseert Boncreations zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen c.q. materialen op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van die grondstoffen c.q. materialen aan Boncreations zijn verstrekt. Indien voor de geleverde grondstoffen c.q. materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Boncreations zal de wederpartij hierover informeren.
 6.   Boncreations garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 7.  Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Boncreations kosteloos zorg dragen voor vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Boncreations. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1.   Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Boncreations gegeven garanties aanvaardt Boncreations geen enkele aansprakelijkheid.
 2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Boncreations slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Boncreations voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3.   De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4.   De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van Boncreations heeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
 5.   Indien Boncreations aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Boncreations te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Boncreations niet uitkeert of de schade niet onder een door Boncreations gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Boncreations beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 6.   De wederpartij dient Boncreations uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 7.   De wederpartij kan geen beroep doen op de garantie, noch Boncreations op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Boncreations verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Boncreations verstrekte gegevens; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; e. doordat door of namens de wederpartij bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Boncreations.
 8.   De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 7 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Boncreations uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Boncreations of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Boncreations de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 11: Betaling

 1.   Boncreations is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2.   Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3.    Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is Boncreations gerechtigd aan de wederpartij een vertragingsrente ter grootte van 2% per maand in rekening te brengen, cumulatief te berekenen, over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4.    Indien na aanmaning door Boncreations betaling alsnog uitblijft, is Boncreations bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 5.   De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal _ 25.000,00: a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste _ 2.500,00 van de vordering (met een minimum van _ 40,00); b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende _ 2.500,00 van de vordering; c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende _ 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende _ 15.000,00 van de vordering.
 6.   Indien de hoofdsom meer bedraagt dan _ 25.000,00, is Boncreations gerechtigd aan de wederpartij over de eerste _ 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 7.   Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Boncreations gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 8.   Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Boncreations gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Boncreations eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 9.   Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Boncreations eerst in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 10. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Boncreations te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Boncreations. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1.   Boncreations behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Boncreations heeft voldaan.
 2.  De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3.   Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust derhalve in ieder geval altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4.   Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 5.   Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
 6.   De wederpartij is verplicht Boncreations direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7.   De wederpartij is verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Boncreations heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Boncreations te bewaren.
 8.   De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Boncreations op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9.   Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Boncreations een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Boncreations en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Boncreations op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 1.   Boncreations is en blijft rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Boncreations in het kader van de overeenkomst geleverde zaken. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2.   De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Boncreations voorbehouden.
 3.   De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Boncreations te verstrekken of verstrekte gegevens geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Boncreations door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Boncreations voor aanspraken van deze derden.

Artikel 14: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1.   Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Boncreations gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2.   Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3.   De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 Artikel 15: Overmacht

 1.   Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Boncreations, is Boncreations gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2.   Onder overmacht aan de zijde van Boncreations wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Boncreations, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Boncreations.
 3.   Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Boncreations en/of de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, gebrek aan grondstoffen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4.   Ingeval er sprake is van overmacht is Boncreations gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 16: Annulering, opschorting

 1.   Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Boncreations een door Boncreations nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Boncreations gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Boncreations is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2.   De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Boncreations vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3.   Boncreations is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4.   Bij opschorting van de overeengekomen leveringen op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is Boncreations gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Boncreations is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschorting periode maken c.q. gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5.   Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur niet kan worden hervat, is Boncreations gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschorting duur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Boncreations te vergoeden.

Artikel 17: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1.    Op de tussen Boncreations en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2.   Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Boncreations is gevestigd, zij het dat Boncreations altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

  Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Boncreations gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.